1. عابدین واحدیان مظلوم , محمد هنگوال , غلامرضا ملک زاده , تحلیل هزینه منفعت روشهای تحقق یک سامانه تجارت , پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۰-۸۴
  2. عابدین واحدیان مظلوم , غلامرضا ملک زاده , آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهد , پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۸۹-۱۰۵